G w ESG

W kontekście ESG, litera „G” odnosi się do kwestii związanych z „Governance”, czyli zarządzaniem w firmach i organizacjach. To kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości zarówno dla organizacji, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Zarządzanie w kontekście „G” skupia się na aspektach związanych z rządzeniem przedsiębiorstwem, strukturą korporacyjną i kierownictwem.

Kilka istotnych aspektów, które warto rozważyć w kontekście „G” to:

Rada Nadzorcza i Równość: Firma, która dąży do zrównoważonej praktyki w obszarze „G,” powinna angażować różnorodne osoby w Radzie Nadzorczej. To oznacza uwzględnienie różnorodnych perspektyw i doświadczeń. Przykładem może być promowanie równości płci w zarządach, co umożliwia kobietom uczestnictwo w kluczowych procesach decyzyjnych.

Odpowiedzialność Korporacyjna: Skuteczne zarządzanie „G” opiera się na etycznym podejściu do interesariuszy firmy. Firmy, które angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska i społeczności, zyskują uznanie i lojalność klientów.

 

"The sun, with all those planets revolving around it and dependent on it, can still ripen a bunch of grapes as if it had nothing else in the universe to do." - Galileo Galilei

Ład Korporacyjny i zarządzanie

Społeczne Zaangażowanie: „G” może oznaczać również zaangażowanie w życie społeczności oraz troskę o jej interesy. Przykładem może być praca nad dostarczaniem czystej energii i zwalczanie ubóstwa energetycznego w społecznościach, w których firma działa.

Przejrzystość i Raportowanie: Kluczowym aspektem „G” jest transparentność. Firmy, które systematycznie publikują raporty ESG, przyczyniają się do rozpowszechniania informacji na temat swojego postępu w kwestiach zrównoważonego zarządzania.

Etyczne Decyzje Handlowe: Zarządzanie oparte na „G” wymaga podejmowania etycznych decyzji handlowych. Przykładem jest dbałość o długoterminowe cele, takie jak wprowadzanie innowacyjnych, zrównoważonych produktów.

Litera 'G' w kontekście ESG

Litera 'G’ w kontekście ESG stanowi fundament zrównoważonego rozwoju dla firm i organizacji, podobnie jak białe królowe na szachownicy. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie ma wpływ na całe społeczeństwo, a przykłady takich praktyk pokazują, że jest to wykonalne i opłacalne. Troska o 'G’ stanowi drogę do budowania trwałego biznesu, który kieruje się wspólnym dobrem dla przyszłych pokoleń, podobnie jak każdy kolejny ruch na szachownicy stanowi krok ku sukcesowi.

Linki :

Spójrz na stronę 271 standardu raportowania ESRS znajdziesz tu szczegółowe wytyczne co i jak powinno zostać ujęte w ramach obszaru „G” link znajdziesz tutaj 

 

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024