Regulamin Szkoleń Otwartych

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator– GK2 SP. z o.o., ul. Bukowa 2, 47-430 Rudy, NIP 6392024960

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w szkoleniu otwartym oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za szkolenie.

Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w szkoleniu otwartym, za którą uiszczona będzie opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie otwarte (szkolenie) – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem  www.gk2.pl oraz realizowane we wskazanym tam terminie.

Niniejszy Regulamin stanowią integralną część każdej umowy. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże Zamawiającego we wszystkich składanych następnie zamówieniach.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wprowadzenia przez Organizatora nowego Regulaminu lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie innych ogólnych warunków sprzedaży.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu otwartym należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego przy wybranym szkoleniu otwartym na stronie www.gk2.pl, lub za pomocą Karty Zgłoszenia dostępnego na stronie poprzez jej wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: szkolenia@gk2.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia otwartego (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do GK2). Po upływie tego terminu zgłoszenie jest możliwe przez uprzedni kontakt z Organizatorem. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie jego przyjęcia drogą elektroniczną na podany adres e-mail Zamawiającego.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoważne z zawarciem umowy między GK2 a Zamawiającym.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

Zamawiający ma prawo zrezygnować z wzięcia udziału w szkoleniu, w terminie nie późniejszym niż
 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji do GK2). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za udział
 w szkoleniu. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby lub osób na całym szkoleniu otwartym lub jego części, nie będą zwracane jakiekolwiek koszty udziału w szkoleniu. Rezygnację należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkolenia@gk2.pl. Rezygnacja jest skuteczna, o ile jej otrzymanie zostanie drogą elektroniczną potwierdzone przez Organizatora.

Rezygnacja z uczestnictwa w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po jej potwierdzeniu przez Organizatora, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.

Rezygnacja z uczestnictwa po terminie wskazanym powyżej jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego.

§ 4 Zmiany terminu i odwoływanie szkolenia przez Organizatora

Organizator ma prawo odwołania szkolenia do 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, zaś w przypadkach nagłych i niezależnych od Organizatora do dnia szkolenia. Organizator może wyznaczyć nowy termin odwołanego szkolenia. Jeżeli Zamawiający zgodzi się na nowy termin szkolenia, nie jest wymagane przesłanie kolejnego zgłoszenia z nową datą szkolenia. Jeżeli zamawiający nie zgodzi się na nowy termin szkolenia, wszelkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone. Informacje dotyczące odwołania lub zmiany terminu szkolenia zostaną przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu.

W związku z odwołaniem szkolenia lub zmianą jego terminu Zamawiającemu, ani Uczestnikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, poza wskazanymi powyżej.

§ 5 Warunki płatności

Cena każdego szkolenia otwartego podana jest na stronie www.gk2.pl lub w ofercie cenowej przesyłanej na życzenie Zamawiającego. Cena obejmuje: przygotowanie i realizację szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, delegację, nocleg i wynagrodzenie trenera. W przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo cena obejmuje również zapewnienie sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym oraz serwis kawowy i obiadowy.

Płatności za udział w szkoleniu Zamawiający (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne oraz doręczane w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności w momencie otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu:

– przelewem bankowym na konto GK2 (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy) lub:

– poprzez stronę gk2.pl, dokonując wyboru opcji „kup szkolenie”.

Brak zapłaty całości ceny za szkolenie do 2 dni przed terminem szkolenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do udziału w szkoleniu.

Inne możliwe formy płatności:

– na podstawie faktury proforma, przelewem bankowym na konto GK2 (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy) lub:

– poprzez stronę gk2.pl, dokonując wyboru opcji „kup szkolenie”.

§ 6 Dodatkowe Informacje

Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniu przesyłany jest do podmiotu zamawiającego szkolenie (Firmy) lub do osoby fizycznej, po zrealizowanym szkoleniu na adres wskazany na Formularzu Zgłoszeniowym.

Organizator jest uprawniony do wstrzymania się z przesłaniem Certyfikatu do czasu zapłaty całości płatności za szkolenie.

GK2 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku, gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany
 w celach marketingowych czy reklamowych.

§ 7 Dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest GK2 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowej 2, 47-430 Rudy, NIP 6392024960.  Pełne informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe znajdują się w naszej Polityce prywatności oraz Regulaminie strony- Klauzuli RODO.

Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące szkoleń otwartych prosimy kierować na adres:  szkolenia@gk2.pl

Dokumentacja

Kontakt

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024