Regulamin Szkoleń Zamkniętych

REGULAMIN SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator– GK2 Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, 47-430 Rudy, NIP 6392024960

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w szkoleniu zamkniętym oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za szkolenie.

Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w szkoleniu zamkniętym, za którą uiszczona będzie opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie zamknięte – forma szkolenia, która odbywa się wyłącznie dla określonej grupy uczestników z konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji. Szkolenie takie jest zazwyczaj organizowane
 na zamówienie i odbywa się w prywatnym miejscu, np. w siedzibie firmy lub w wynajętej sali konferencyjnej.

Niniejszy Regulamin stanowią integralną część każdej umowy. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże Zamawiającego we wszystkich zawieranych umowach.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wprowadzenia przez Organizatora nowego Regulaminu lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie innych ogólnych warunków sprzedaży.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym

Zawarcie umowy

Osobą kontaktową ze strony GK2 odpowiedzialną za przygotowanie oferty i ustalenie szczegółów szkolenia jest Specjalista ds. Obsługi Klienta.

Oferta zostaje sporządzona po otrzymaniu zapytania ofertowego od Zamawiającego oraz poznaniu jego potrzeb w zakresie szkoleń.

Oferta stanowi oświadczenie Zamawiającemu woli zawarcia umowy oraz określa istotne postanowienia tej umowy. Oferta wymaga formy pisemnej lub dokumentowej. Oferta zawiera termin jej związania przez Organizatora.

Akceptacja Oferty stanowi zawarcie pomiędzy Stronami umowy na warunkach wskazanych w Ofercie. Akceptacja Oferty przez Zamawiającego powinna zawierać numer Oferty. Akceptacja Oferty winna zostać dokonana w formie pisemnej przez osobę umocowaną do reprezentowania Zamawiającego.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

Zamawiający ma prawo zrezygnować z wzięcia udziału w szkoleniu lub zmienić termin wcześniej zamówionego szkolenia, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji lub wniosku o zmianę terminu do GK2).

Rezygnacja lub wniosek o zmianę złożone w terminie późniejszym wiążą się
 z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za udział w szkoleniu w terminie pierwotnie ustalonym. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby lub osób na całym szkoleniu zamkniętym lub jego części, nie będą zwracane jakiekolwiek koszty udziału w szkoleniu. Rezygnację należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkolenia@gk2.pl. Rezygnacja lub wniosek o zmianę terminu są skuteczne, o ile ich otrzymanie zostanie drogą elektroniczną potwierdzone przez Organizatora.

Rezygnacja z uczestnictwa w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po jej potwierdzeniu przez Organizatora, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.

Rezygnacja z uczestnictwa po terminie wskazanym powyżej jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu szkolenia wymaga ponownego przesłania Karty Zgłoszenia na pełną kwotę szkolenia. 

§ 4 Zmiany terminu i odwoływanie szkolenia przez Organizatora

Organizator ma prawo odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora,
 do 3 dni roboczych, zaś w przypadkach nagłych i niezależnych od Organizatora do dnia szkolenia, przed jego rozpoczęciem, bez ponoszenia kosztów o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

Organizator może wyznaczyć nowy termin odwołanego szkolenia. Jeżeli Zamawiający zgodzi się
 na nowy termin szkolenia, nie jest wymagane przesłanie kolejnego zgłoszenia z nową datą szkolenia. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na nowy termin szkolenia, wszelkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone. Informacje dotyczące odwołania lub zmiany terminu szkolenia zostaną przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu.

W związku z odwołaniem szkolenia lub zmianą jego terminu Zamawiającemu, ani Uczestnikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, poza wskazanymi powyżej.

§ 5 Warunki płatności

Cena każdego szkolenia zawarta jest w ofercie cenowej przesyłanej na życzenie Zamawiającego. Cena obejmuje: przygotowanie i realizację szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, delegację, nocleg
 i wynagrodzenie trenera. Dodatkowo w przypadku szkoleń stacjonarnych obejmuje również zapewnienie sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym oraz serwis kawowy i obiadowy. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawiania faktury VAT.

Płatności za udział w szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej
 po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne oraz doręczane w formie elektronicznej.

Inne możliwe formy płatności:

– na podstawie faktury proforma, przelewem bankowym na konto GK2 (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy) lub:

– poprzez stronę gk2.pl, dokonując wyboru opcji „kup szkolenie”.

§ 6 Dodatkowe Informacje

Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniu przesyłany jest do podmiotu zamawiającego szkolenie (Firmy) lub do osoby fizycznej, po zrealizowanym szkoleniu na adres wskazany na Formularzu zgłoszeniowym.

Organizator jest uprawniony do wstrzymania się z przesłaniem Certyfikatu do czasu zapłaty całości płatności za szkolenie.

GK2 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku, gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany
 w celach marketingowych czy reklamowych.

§ 7 Dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest GK2 SP.ZO.O. z siedzibą przy ul. Bukowej 2, 47-430 Rudy, NIP 6392024960.  Pełne informacje o tym jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe znajdują się w naszej Polityce prywatności oraz Regulaminie strony- Klauzuli RODO.

Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:  szkolenia@gk2.pl

Dokumentacja

Kontakt

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024