AGENDA 2030: 16.SDG Pokój na świecie

Ogólnie rzecz biorąc, aktualnie na świecie trwa jednocześnie około 30 aktywnych konfliktów zbrojnych. Trwają one nie tylko w Ukrainie, ale także np. w Demokratycznej Republice Kongo, w Afganistanie czy w Wenezueli. Konflikty zbrojne jednakowo stanowią problem dla całego świata. 

Tymczasem, w Polsce data 1 września przypomina o tym, ile w swojej wcześniejszej historii przeszedł także nasz kraj. Jest to więc dobry moment, w trakcie którego warto zastanowić się nad tym, jak do tematu pokoju na Ziemi podchodzi cały Świat.

Niewątpliwie wojna jest traumą dla każdego społeczeństwa. To właśnie dlatego 193 kraje podpisały Agendę 2030, w której jednym z głównych celów jest zapewnienie pokoju ludziom ma świecie.

Cel dotyczący pokoju koncentruje się szczególnie na promowaniu sprawiedliwości społecznej i pokoju, na zwalczaniu konfliktów i na walce z korupcją. Bezsprzecznie Agenda 2030 i jej cele możliwe są do osiągnięcia jedynie tam, gdzie społeczeństwa są wolne od przemocy i lęku.

Zatem wśród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, pokoju na świecie zasadniczo dotyczy Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Skupia się on wyraźnie na promowaniu pokojowych społeczeństw. Także na zapewnieniu każdemu człowiekowi dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz na budowaniu na każdym szczeblu skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu. Cel ten zawiera 12 działań.

„Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. Mohandas Karamchand Gandhi

SDG – POKÓJ NA ŚWIECIE

GK2 omawia ciekawe źródła wiedzy w Internecie

Po drugie, działania te szczególnie mają za zadanie zmniejszyć w stopniu znacznym przemoc w każdej formie i bezpośrednio związany z nią wskaźnik śmiertelności na Ziemi. Dlatego właśnie skupiają się na wyeliminowaniu nadużyć, wykorzystywaniu i handlu ludźmi oraz każdego rodzaju przemocy w stosunku do dzieci.

 

Co więcej, chodzi tu także o promowanie rządów prawa, zarówno krajowego jak i międzynarodowego a także zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości każdemu człowiekowi. Niemniej, celem jest także zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych i handlu bronią do 2030 roku, wzmocnienie procesu zwracania czy odzyskiwania skradzionego mienia i zwalczanie każdej formy przestępstw zorganizowanych. Dodatkowo, później zmniejszona powinna zostać korupcja i łapówkarstwo, a następnie ich ogólny poziom. Instytucje na każdym szczeblu powinny rozwijać się w sposób skuteczny, przejrzysty i odpowiedzialny. 

 

Po trzecie, w konsekwencji zapewniony powinien zostać także partycypacyjny, elastyczny i reprezentacyjny proces decyzyjności na każdym szczeblu. To dlatego udział państw rozwijających się w globalnych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego powinien zostać rozszerzony i wzmocniony. Co więcej, razem z rokiem 2030 ludzie będą mieli zapewnioną tożsamość prawną. W tym również rejestr urodzeń. 

Ponadto, w związku z powyższym dostęp do informacji powinien być niewątpliwie powszechny. Dodatkowo podstawowe wolności stanowczo chronione, zwłaszcza zgodnie z prawem krajowy i międzynarodowymi porozumieniami.  W rzeczy samej ważnym działaniem jest plan wzmocnienia właściwych instytucji krajowych, także dzięki współpracy międzynarodowej, których celem jest przeciwdziałanie przemocy a także zwalczanie przestępczości i terroryzmu. Polityka na rzecz zrównoważonego rozwoju i prawo niedyskryminujące nikogo mają być odtąd promowane i egzekwowane.

Zagrożenia

Poważnymi zagrożeniami dla społeczeństw są jednak przemoc seksualna, przemoc wobec dzieci czy zabójstwa. Ponadto także handel ludźmi. Niezbędnym więc jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz stworzenie odpowiedzialnych, przyjaznych i skutecznych instytucji na wszystkich szczeblach.


Wcielając w życie Cel 16 Agendy 2030, wszyscy zdecydowanie możemy mieć realny wpływ na pokój na świecie. W rzeczy samej wszystko głównie w naszych rękach!

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024