Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GK2.PL

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego GK2.

GK2 –firma GK2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bukowej 2, 47-430 Rudy, zarejestrowana w KRS pod nr 964140.

Serwis Internetowy GK2 – strona internetowa GK2.pl, wraz ze znajdującym się na niej Sklepem Internetowym.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez GK2 za pomocą Serwisu Internetowego GK2

Usługi – usługi świadczone przez GK2, również usługi prowadzone drogą elektroniczną
 za pośrednictwem Serwisu Internetowego GK2.

Produkty – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez GK2 Użytkownikom
 za pośrednictwem Serwisu Internetowego GK2.

§ 2. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin stanowią integralną część każdej umowy.

Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika wiąże Użytkownika we wszystkich składanych następnie zamówieniach. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wprowadzenia przez GK2 nowego Regulaminu lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie innych ogólnych warunków sprzedaży.

GK2 prowadzi sprzedaż Produktów i Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego GK2.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym GK2 przez Klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

Serwis Internetowy GK2 prowadzi sprzedaż Produktów i Usług dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wszelkich podmiotów prawa handlowego.

Serwis Internetowy GK2 nie prowadzi sprzedaży dla Użytkowników będących konsumentami
 w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie Internetowym GK2 są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W celu założenia konta oraz realizacji zakupów w Serwisie Internetowym GK2 Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail.

Ceny podane w Serwisie Internetowym GK2 są cenami brutto w złotych polskich.  Ceny nie obejmują kosztu wysyłki.

Zamówienia na Produkty i Usługi realizowane w kolejności ich wpływania.

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego GK2. Wymagane jest podanie w formularzu zamówienia danych Użytkownika dokonującego zakupu, w tym numeru NIP.

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia GK2 ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.

Ceny podane w Serwisie Internetowym GK2 są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

GK2 ma prawo do zmiany cen Produktów i Usług, zmiany asortymentu, usuwania Produktów i Usług, wprowadzania nowych Produktów i Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie Internetowym GK2, oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 3. Płatności i realizacja zamówień

Płatności za zamówienia dokonywać można przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznych dokonywanych przez system DotPay.

Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie zaksięgowania środków 
 na rachunku bankowym GK2 lub otrzymania informacji od serwisu DotPay o opłaceniu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia i jest informowany o przewidywanym czasie dostawy.

Produkty wysyłane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez GK2. Koszt przesyłki ponosi Użytkownik nabywający Produkt.

§ 4. Gwarancja jakości

Produkty objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji liczony jest od daty doręczenia Produktu Użytkownikowi.

Szczegółowe warunki gwarancyjne dostarczane są wraz z Produktem, dostępne są również na stronie internetowej producenta.

Gwarancja obejmuje wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych i uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Użytkownika, a także wad powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania.

W przypadku wystąpienia wad Produktów obejmowanych gwarancją Użytkownik winien przesłać zgłoszenie gwarancyjne pocztą elektroniczną na adres info@gk2.pl, dołączając informację o uszkodzonych elementach oraz opis usterki.

Wyłączona jest w całości odpowiedzialność GK2 z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów w przypadku, gdy nabywcą produktu jest przedsiębiorca.

§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego GK2 jest GK2.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 6. Postanowienia końcowe

Klienci posiadający konto w Serwisie Internetowym GK2 zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

W przypadku braku akceptacji zmian warunków Regulaminu dalsze dokonywanie zakupów w Serwisie Internetowym GK2 będzie niemożliwe.

Spory pomiędzy GK2 a Użytkownikiem będą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GK2.

Regulamin może być zmieniony przez GK2 w dowolnym momencie z tym zastrzeżeniem, iż do zamówień już skutecznie złożonych obowiązuje Regulamin obowiązujący w dacie złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2023 r.

Dokumentacja

Kontakt

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024